Aprobat de Consiliul Director în ședința din 29 iunie 2018

Art.1: ABR acordă anual, prin concurs de dosare, următoarele premii:

  • Premiul „Ioan Bianu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci naţionale;
  • Premiul „V.A. Urechia” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci publice;
  • Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci universitare;
  • Premiul „Spiru Haret” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci şcolare;
  • Premiul „Constantin Hamangiu” - unui membru al asociaţiei din cadrul diviziunii Biblioteci specializate; *
  • Premiul „Dan Simonescu” – unui student al specializării Științe ale Informării și Documentării;
  • Alte premii onorifice sau susținute financiar de către diverși sponsori.

Data limită de înscriere – cu 15 zile înainte de data începerii Conferinței.

Art.2: Pot candida pentru obţinerea premiului bibliotecarii, membrii ABR, care:

2.1: Se remarcă prin activități în cadrul ABR desfășurate în ultimii 4 ani (mai puțin pentru premiul „Dan Simonescu”)

2.2: Se remarcă prin activitate profesională și științifică (susținerea unor lucrări în domeniu, în cadrul întrunirilor profesionale, elaborarea de articole sau lucrări științifice, proiecte etc.).

Art.3: Persoanele alese în funcţii de conducere în cadrul organelor centrale ale asociaţiei - membrii Consiliului Director, membrii Birourilor de coordonare ale diviziunilor, precum şi preşedinţii secţiunilor profesionale nu pot candida, pe perioada îndeplinirii mandatului, pentru acordarea premiilor ABR.

Art.4: Înscrierea la concurs se face prin completarea de către candidaţi a fişei de înscriere (Anexa). Fişele de înscriere vor fi semnate de către candidat şi contrasemnate de către conducătorul instituţiei tutelare/ și/sau președintele de filială.

Art.5: Înscrierea la concurs se face la secretariatul ABR sau la adresa indicată pe site-ul conferinţei naţionale a asociaţiei (adresă indicată de filiala ABR organizatoare), până la o dată stabilită şi anunţată de Consiliul Director, în fiecare an.

Art.6: Evaluarea candidaţilor se face, pe baza criteriilor generale şi specifice fiecărui tip de bibliotecă, de către o comisie desemnată şi aprobată de Consiliul Director al ABR. Criteriile specifice fiecărui tip de bibliotecă vor fi detaliate pe baza criteriilor generale și vor constitui Regulament de acordare a premiilor pentru fiecare tip de bibliotecă.

  CRITERII GENERALE PUNCTAJ MAXIM
a) Formare profesională (studii de specialitate, cursuri de perfecţionare) 15 puncte
b) Activitatea ştiinţifică (lucrări publicate, comunicări susţinute, participarea la proiecte de cercetare etc.) 40 puncte
c) Gradul de implicare în activitatea profesională 15 puncte
d) Activitatea desfăşurată în cadrul ABR 30 puncte
  TOTAL 100 puncte

 

Art.7: Acordarea premiului se face de către un membru al Consiliul Director al ABR, pe baza punctajului final obţinut de candidat, în urma analizei dosarului de către comisia de atribuire a premiilor ABR.

7.1: Comisia de analiză a Dosarului depus de către candidat va avea în componență un președinte și doi membri; președintele comisiei este președintele diviziunii tipului de bibliotecă la care candidatul depune dosarul.

Art.8: Se acordă Premiul „Dan Simonescu” unui student la specializarea Științe ale Informării și Documentării.

8.1: Înscrierea la premiu se face pe baza unei lucrări în domeniul științelor informării, pe o temă aprobată de consiliu și a unei recomandări date de un cadru didactic, care nu va putea face parte din comisia de analiză a dosarului. Dosarul va mai cuprinde și un memoriu de activitate. Analiza dosarului se va realiza de către 3 (trei) cadre didactice în domeniu (un președinte și doi membri), desemnate în cadrul ultimei ședinței a Consiliului director.

Art.9: În cadrul Conferinței Naţionale a ABR se pot acorda mai multe tipuri de diplome: Diplomă de excelență, Diplomă de fidelitate, Diplomă pentru recunoaşterea eforturilor de organizare a Conferinţei Naţionale a ABR, alte tipuri de diplome propuse și aprobate de către Consiliul Director al ABR.

Art.10: Premiile susținute financiar de către anumiți sponsori, oferite pentru recunoașterea unor profesioniști în domeniu se vor acorda prin consultarea Comisiei de atribuirea a Premiilor cu sponsorul. În cazul egalității de voturi, votul președintelui ABR are putere de decizie.

 

* Premiul „Constantin Hamangiu” s-a cumulat cu Premiul „Ioachim Crăciun” - unui membru al asociaţiei din cadrul Diviziunii Biblioteci Universitare și Specializate prin sedința Consiliului Director din septembrie 2018.

Sponsor principal

new logo softlink web
Specialiști în automatizarea bibliotecilor.

Go to top